אתר וורדפרס חדש

סמינריון במשפטים, מאגר עבודות אקדמיות במשפטים

סטודנטים למשפטים המחפשים עבודות איכותיות במשפטים, סמינריון במשפטים ימצאו במאגר המוביל בישראל את העבודות האקדמיות הטובות ביותר בתחום

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית במשפטים

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית

להלן מספר דוגמאות:

סמינריון במשפטים על זכות למשמורת ילדים קטנים

בדיקה אנאליטית של מהות, היקף ותוצאות הזיקה הידועה לסירוגין כ"זכות הורים להחזקת קטין" או כ"זכות הורים למשמורת קטין" (להלן: זכות משמורת). זכות המשמורת היא מן התפקידים העיקריים של הורים על פי החוק הישראלי וזהו המרכיב הראשון באפוטרופסות הטבעית של הורים על ילדיהם הקטינים. מקובל לחשוב כי זכות המשמורת של ההורים כוללת לרוב זכות יסוד שלהם להחזקה פיסית בילדיהם כלומר "זכות" להימצאות הילדים במחיצתם ובקרבתם לרבות זכות הלוואי הבלתי-נמנעת לגידולם, להשגחה עליהם ולטיפול בהם, וכן ה"זכות" לקבוע את מקום מגוריהם. והכל, למעט מקרים חריגים, ללא התערבות מן החוץ.

חשיבות המשמורת ומשקלה היחסי במילוי תפקידי האפוטרופסות הטבעית של הורים, בולטים במיוחד כאשר המשמורת נקבעת בצו שיפוטי של ערכאה מוסמכת הקובע את ההורה הזוכה בה בלעדית. צווי משמורת ניתנים, לרוב, בסכסוכים בין הורים לבין עצמם – בהליכי-פירוד, בהליכי גירושין, ואף לאחר גירושין – כאשר כל הורה מבקש לייחד לעצמו את זכות המשמורת, ולשלול אותה מבן-זוגו. לפעמים, ניתן הצו בסכסוכים בין הורה או הורים לבין אחרים – קרובים ורחוקים – הטוענים לשלום הקטין נשוא הסכסוך ול"זכותם" למשמורתו.

סמינריון במשפטים על שיפוט זר בחוקים

סמינריון במשפטים העוסק בתחום של שיפוט זר בחוקים. תביעות זכות הכרוכות בהיבטים בינלאומיים מעוררות, מעצם טבען, שאלות מורכבות באשר לדין החל עליהן ולמיקום המוסד השיפוטי שיכריע במחלוקות שינבעו מהן. כללי ההכרעה בנושאים אלה מורכבים ביותר ומותווים בדיני המשפט הבינלאומי הפרטי, המכתיבים את הפורום והדין שיחול על העניין. חלק מהעניינים הכרוכים בהיבט הבינלאומי יסודו בהתקשרויות רצוניות-חוזיות. בהקשר ההסכמי, עשויים הצדדים לקבוע בעצמם את פורום השיפוט הרצוי להם.

לנושא ההסכמה למקום שיפוט חשיבות הולכת וגדלה בעסקות מסחריות בינלאומיות. בעבר היתה השאלה של סעיפי השיפוט הזר שכיחה במיוחד בתחומי התובלה הבינלאומית, ובהקשר זה נחשבה ההסכמה לפורום השיפוט, לא-אחת, כתנאי מהותי בהתקשרות. עם ההתרחבות הניכרת בהיקף המסחר הבינלאומי, נוצר מרכז-כובד עיקרי נוסף להסכמות שיפוט, ועניינו בתחום ההתקשרויות המסחריות בין הצדדים לעסקות בינלאומיות.

סמינריון במשפטים על המהפיכה החוקתית

סמינריון במשפטים זה מטרתו היא לבדוק את המחלוקת בין הנשיא אהרן ברק לבין השופט מישאל חשין בע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי בנוגע לסמכותה המכוננת של הכנסת, ולנסות להבליט, בד בבד, ממד מסוים בדעת השופט חשין. בהבלטת ממד זה ניתן יהיה להבין את תפקידה של תיאוריית הסמכות המכוננת בשיח המהפכה החוקתית, ולהכרת טיבה ומהותה של המהפכה החוקתית שהתרגשה עלינו.

הגדרת המחלוקת בין הנשיא ברק לבין שופט חשין בעניין בנק המזרחי בנוגע לסמכות המכוננת ובנוגע לחוקה הישראלית אינה כה פשוטה ויש מקום לגישות מחקריות שונות, וניתן להדגיש סוגיות מסוימות ולהזניח אחרות. ברצוני להציג את המחלוקת הנ"ל בנוגע לסמכותה המכוננת של הכנסת כבנויה מתגובות שונות של שני השופטים על שתי שאלות נפרדות. הראשונה היא כיצד צריך להכריע במחלוקת בעניין סמכותה המכוננת של הכנסת. תשובתו של הנשיא ברק לשאלה זו היא הכרעה בעזרת תיאוריה חוקתית ואילו תשובתו של השופט חשין היא הכרעה בעזרת אינפורמציה ועובדות היסטוריות. השאלה השנייה היא מי צריך להכריע במחלוקת. גישת הנשיא ברק היא כי ההכרעה צריכה להיעשות על ידי בית המשפט ואילו גישתו של השופט חשין היא שהכרעה בסוגיה מעין זו צריכה להיעשות על ידי העם באמצעות תהליכים דמוקרטיים השתתפותיים הנותנים ביטוי וייצוג לכל שדרות הציבור.

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית במשפטים

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית
She is trying to better position her state to compete in the second round of funding under the federal race to the top competition, which puts a premium on buy research paper online cheap linking teacher pay, promotion, and tenure to evaluation.